Standpunten

emi.png

Immigratie

Nederland kende de afgelopen decennia een stelselmatig veel te hoge instroom van kansarme immigranten en asielzoekers uit niet-Westerse landen. Dat heeft enorme impact op onze samenleving. Het zet onze welvaart onder druk, holt onze verzorgingsstaat uit, leidt tot verloedering van ons onderwijs, tot onveiligheid op straat en het ondermijnt onze culturele identiteit.

Wat wij willen:

Immigratiebeleid naar Australisch model: zelf beslissen wie hierheen komt en blijft. Culturele compatibiliteit met de Nederlandse samenleving staat voorop.

Invoering GreenCard-systeem naar Amerikaans model voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Asielbeleid met als uitgangspunt opvang in de regio en terugkeer naar het land van herkomst. De mogelijkheid om op Nederlands grondgebied asiel aan te vragen vervalt.

Een succesvolle asielaanvraag leidt niet meer (semi-)automatisch tot permanente verblijfsvergunning. Een permanente verblijfsvergunning leidt niet meer (semi-)automatisch tot aanspraak op Nederlandse nationaliteit.

Bevorderen van remigratie.

Ontmantelen asielindustrie: stop gratis rechtshulp kansloze asielprocedures en dwangsommen.

Illegaliteit wordt strafbaar. Gevolgd door actief opsporings- en uitzetbeleid.

Ontnemen Nederlandse paspoort aan dubbele paspoorthouders bij (ernstige) misdrijven.

Opzeggen internationale verdragen die eigen immigratie- en asielbeleid beperken.

Opzeggen Verdrag van Schengen, herinvoering grenscontroles.

klimaat.png

Klimaat

We moeten direct stoppen met het huidige klimaatbeleid en ons richten op adaptatie, zoals dijkenbouw, kustbescherming, rivierbeheer en gewasontwikkeling. Onze Nederlandse ingenieurs zijn hierin gespecialiseerd en die kennis kan wereldwijd geëxporteerd worden. We moeten het energiebeleid loskoppelen van het klimaatbeleid en daarmee vervalt CO2-reductie als uitgangspunt.

Wat wij willen:

Opzeggen Parijs-akkoord, klimaat- en energieakkoord. Intrekken klimaatwet.

Geen gedwongen uitfasering van diesel- en benzine-auto’s.

Stoppen met de plaatsing van gesubsidieerde windturbines, zonneparken en biomassacentrales.

Stoppen met de massale bomenkap ten behoeve van biomassacentrales.

Inzetten op adaptatie door - waar nodig - onze infrastructuur te verbeteren. Door te investeren in innovatie op gebied van dijkenbouw, kustbescherming, rivierbeheer en gewasontwikkeling.

Deze kennis ook als exportproduct gebruiken: Nederland wereldwijde koploper in adaptatie, watermanagement, etc.

Stoppen met ‘van-het-gas-af’.

corona.png

Corona

Corona heeft ons geconfronteerd met de vlakken waarop de Nederlandse (zorg)systemen niet voorbereid zijn op plotse belasting. We moeten ons beter prepareren voor toekomstige onverwachte situaties. Het huidig aantal IC-bedden is onvoldoende om ruimte voor snelle opschaling te bieden.

Wat wij willen:

Structurele verhoging van het aantal IC-bedden.

Inrichting nationaal pandemiecentrum zodat Nederland voorbereid is op toekomstige uitbraken van virussen of andere onverwachte ziektes.

Geen vrijheidsbeperkende maatregelen.

Geen directe of indirecte vaccinatieplicht tegen het coronavirus.

Een crisisteam dat bij het uitbreken van een crisis wordt samengesteld uit meerdere disciplines.

Structurele salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Onderzoek naar Nederlandse en/of Europese productie van grondstoffen en medicatie om afhankelijkheid van andere landen te voorkomen.

Stop op fusies en sluiten van regionale ziekenhuizen, om voldoende dekking te behouden.

Rectangle 82.png

Uit de EU

Nederland is een handelsland en we verdienen veel geld over de grens. Maar we willen zelf beslissen over onze budgetten, wetten en regels. Wij willen controle over onze grenzen. Geen ongecontroleerde immigratie en snelle en effectieve grenscontroles.

Wat wij willen:

Intelligente uittreding uit EU (NEXIT), na een bindend referendum.

Opzeggen Schengenverdrag.

Vrijhandel zonder politieke superstructuur, zoals de EVA (EFTA).

Per direct stoppen met de uitbreiding van de EU.

De EU mag nooit de macht krijgen om zelf belasting te heffen.

Actief gebruik vetorecht bij iedere stap richting Federale Staat van Europa.

ID_ID.svg

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

EP_logo_NL-01.svg
© 2022 - FVD Europa